Objavte kolekciu pamätných skiel z prvotriedneho krištáľu

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode Weburny.sk prevádzkovanom Šimon & Šípek s.r.o., so sídlom Podnikateľská II 620, 190 11 Praha 9, IČO: 28908601, DIČ: CZ28908601 zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 152484

1. Úvodné ustanovenia


Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.weburny.sk (ďalej aj weburny.sk alebo internetový obchod) a bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 89/2012 Zb., Občianskym zákonníkom. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami i zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

1.1 Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je zmluva, ktorou sa spotrebiteľom uzatvára podnikateľ (predávajúci).
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu je: spoločnosť Šimon & Šípek s.r.o., Podnikateľská II 620, 190 11 Praha 9 - Bechovice, IČO: 28908601 DIČ: CZ28908601, ktorá je zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Prahe pod spisovou značkou C 152484
E-mail: info@weburny.sk
Tel.: +420 601 556 498
Spotrebiteľom je človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.
Predávajúcim (podnikateľom) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobky alebo poskytuje služby.
Kupujúcim je osoba, ktorá s predávajúcim uzatvára kúpnu zmluvu na kúpu tovaru v internetovom obchode a je povinný uhradiť cenu za tovar a prípadne ďalšie náklady spojené s doručením tovaru. Vzhľadom na platnú právnu úpravu sa rozlišuje kupujúci - spotrebiteľ (ďalej tiež spotrebiteľ) a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, je podnikateľ, ktorý nakupuje výrobky alebo používa služby za účelom svojho podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Tento kupujúci sa riadi obchodnými podmienkami v rozsahu, ktoré sa ho týkajú a občianskym zákonníkom (pričom podľa § 2158 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že sa jeho ustanovenia § 2158 až § 2174 nepoužijú).
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva (ďalej tiež len zmluva) je uzatvorená okamihom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto okamihu vznikajú medzi kupujúcim a predávajúcim vzájomné práva a povinnosti z kúpnej zmluvy.
 

Informácie o uzavretej zmluve a zmluvných podmienkach

1.2 Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí v objednávkovom formulári. Predávajúci je povinný prostredníctvom niektorého prostriedku komunikácie na diaľku bezodkladne potvrdiť kupujúcemu jej obdržanie. S ohľadom na to je kupujúci povinný v objednávke správne a úplne vyplniť údaj svojej e-mailovej adresy na potvrdenie prijatia objednávky.

1.3 Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi vopred zoznámiť a uchovať si ich pre opakované zobrazenie. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy. Zmluva je uzatváraná v českom jazyku, ak tomu nebránia okolnosti na strane predávajúceho či spotrebiteľa, je možné zmluvu uzavrieť aj v inom pre strany zrozumiteľnom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná v elektronickej podobe po dobu jedného roka za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám. Spotrebiteľ k nej má prístup za predpokladu predchádzajúceho založenia účtu na internetovom obchode. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z procesu objednávania v našom internetovom obchode a kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na internetových stránkach nášho internetového obchodu a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Kupujúci sa stáva vlastníkom objednaného tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare však na kupujúceho prechádza už jej prevzatím.

Dodacie a platobné podmienky

1.4 Spôsob platby:

a) Platba dobierkou na území Slovenskej republiky.
Pri spôsobe platby dobierkou hradíte cenu tovaru, poštovné a dopravné prostredníctvom prepravcu pri prevzatí zásielky.
b) Platba prevodom na účet: Po potvrdení objednávky obdržíte email, kde sú uvedené potrebné platobné údaje (číslo účtu, variabilný symbol a požadovaná čiastka). Po pripísaní peňazí na náš účet bude tovar odoslaný. Prevod peňazí medzi bankami trvá približne 1-2 pracovné dni.
Pri platbe ceny tovaru prevodom na účet ušetríte platbu za dobierku a hradíte iba náklady na dopravu.
c) Platba platobnou kartou cez bránu ThePay.

https://www.weburny.sk/moznosti-platby

Všetky ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých produktoch, rovnako tak aj ceny dopravy a dobierky.

1.5 Spôsob dopravy.

Môžete si vybrať z nasledujúcich spôsobov dopravy:
a) Prepravnou službou GLS
b) Prepravnou službou PPL
c) Prepravnou službou Packeta

https://www.weburny.sk/moznosti-dorucenia

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar pri jeho dodaní na mieste, ktoré určil, v tejto súvislosti je kupujúci povinný uviesť správnu a úplnú poštovú adresu na doručenie objednaného tovaru. Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar a zaplatiť celkovú cenu. S celkovou cenou je kupujúci oboznámený vopred, a to ešte pred záväzným potvrdením a odoslaním objednávky.
Kupujúci je povinný pri prevzatí zásielky vykonať kontrolu zásielky s cieľom zistiť, či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. Ak zistí kupujúci, že je doručená zásielka poškodená, nie je povinný zásielku prevziať a spíše s prepravcom protokol o škode. Bezprostredne potom, oznámi kupujúci predávajúcemu, že pri preprave došlo k poškodeniu zásielky.

1.6 Cena a dodacia lehota

Všetky ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých produktoch. Popri cene za tovar je kupujúci povinný hradiť cenu za dopravu a príp. dobierku (viď. Dodacie a platobné podmienky).
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru.

Ak sa jedná o tovar, ktorý je u dodávateľa dlhodobo nedostupný, upozorní predajcu kupujúceho na túto skutočnosť a dohodne individuálne s kupujúcim prípadnú zmenu objednávky či odstúpenie od zmluvy. Pokiaľ bola už v tomto prípade objednávka zaplatená vopred, vráti predávajúci kupujúcemu na účet plnú čiastku za objednávku, a to do 7 dní od odstúpenia kupujúceho či predávajúceho alebo uzavretia dohody o zrušení objednávky.

2. Právo odstúpenia od zmluvy


2.1 Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od uzavretej zmluvy v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa zmenila výrazným spôsobom cena tovaru. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany predávajúceho bude kupujúci bezodkladne kontaktovaný. Pokiaľ už bol za tovar zaplatený, budú kupujúcemu finančné prostriedky prevedené späť na jeho účet bez zbytočného odkladu, prípadne sa možno dohodnúť na inej forme vrátenia finančných prostriedkov. Pre prípad vrátenia finančných prostriedkov, odporúča predávajúci kupujúcemu uvádzať v objednávke číslo učtu (pre rýchlejší variant vrátenia peňazí). Ak kupujúci nemá bankový účet, peniaze mu budú vrátené poštovou poukážkou najneskôr do štyroch týždňov. K vráteniu peňazí na účet dôjde najneskôr do dvoch týždňov.

2.2 Kupujúci, ktorý je spotrebiteľom má právo odstúpiť od tejto zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru spotrebiteľom alebo ním určenou osobou. Miestom na odstúpenie od zmluvy je Podnikateľská II 620, 190 11 Praha 9 Bechovice. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať predávajúceho formou jednostranného právneho konania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Na odstúpenie môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár umiestnený na našom internetovom obchode TU. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, vráti mu predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu došlo oznámenie o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom) zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania ponúkaný predávajúcim). Pre vrátenie platieb použije predávajúci rovnaký platobný prostriedok, ktorý použil spotrebiteľ na vykonanie počiatočnej transakcie, pokiaľ výslovne neurčil inak a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Platbu však predávajúci vráti až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže spotrebiteľ, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr. Ak spotrebiteľ obdržal tovar na základe zmluvy, je nutné, aby v prípade odstúpenia, tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy, zaslal späť predávajúcemu na adresu jeho sídla. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar späť pred uplynutím stanovených 14 dní. Spotrebiteľ znáša priame náklady spojené s vrátením tovaru. Spotrebiteľ zodpovedá iba za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku nakladania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru.

2.3 V prípade odstúpenia spotrebiteľa, je spotrebiteľ povinný vrátiť všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal (Napr. ak sa vracia tovar, ktorého súčasťou bola nejaká akcia, bonus, tak aj to je potrebné vrátiť). Tovar má byť spotrebiteľom riadne zabalený na prepravu, aby bol chránený pred poškodením. Pri nesplnení uvedených podmienok, môže predávajúci voči spotrebiteľovi požadovať kompenzáciu z titulu náhrady škody, ktorá spočíva v znížení hodnoty vráteného tovaru, ako je uvedené v bode 2.2. Tým nie je v žiadnom prípade dotknutý nárok spotrebiteľa na bezsankčné odstúpenie od zmluvy. Náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ, preto nie je možné zaslať tovar na dobierku.

2.4 Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na zrušení zmluvy, ak tovar doteraz nebol odovzdaný na prepravu. Pokiaľ bol už tovar zaplatený vopred, vráti predávajúci kupujúcemu na účet plnú čiastku za tovar, a to do 14 dní od uzavretia dohody o zrušení zmluvy.

2.5 Vrátený tovar sa zasiela na adresu: Weburny.cz, Masarykova 1688/49, 400 01, Ústí nad Labem.

3. Práva z chybného plnenia (reklamácia)


Tieto podmienky upravujúce zodpovednosť predávajúceho za vady predaného tovaru sa týkajú kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Riadi sa tak predovšetkým občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Vzťah kupujúceho (nespotrebiteľa) a predávajúceho zo zodpovednosti za vady sa riadi občianskym zákonníkom.

3.1 Chyby tovaru pri prevzatí

Kupujúci prezrie tovar pri jeho prevzatí a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve.
Predávajúci zodpovedá spotrebiteľovi, že vec pri prevzatí nemá vady. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí. Ak má tovar vady pri prevzatí, môže spotrebiteľ požadovať aj dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, ale pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má predávajúci aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak spotrebiteľ neodstúpi od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy spotrebiteľovi spôsobilo značné ťažkosti.

3.2 Zákonná zodpovednosť za vady po prevzatí tovaru

Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady (podať reklamáciu), ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia. Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade vadného plnenia.

Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo:

a) na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci,
b) na odstránenie vady opravou veci,
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo
d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho; to neplatí, ak žiadal kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote alebo ak oznámi kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Ak nezvolí kupujúci svoje právo včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie vady, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právnu vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci alebo dodaním novej veci; voľba nesmie kupujúcemu spôsobiť neprimerané náklady. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Pri dodaní novej veci vráti kupujúci predávajúcemu na jeho náklady vec pôvodne dodanú.
Miestom na uplatnenie reklamácie je sídlo predávajúceho uvedené vyššie.

O reklamácii spotrebiteľa rozhodne predávajúci ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu tovaru potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.

Ak uplatní spotrebiteľ právo z vadného plnenia, potvrdí mu predávajúci, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

4. Ochrana osobných údajov


Osobné údaje (najmä meno, priezvisko a adresa, telefónny a elektronický kontakt) kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 101/2000 Zb. v znení neskorších dodatkov a predpisov. Všetky údaje získané od kupujúcich, predávajúci užíva výhradne pre vnútornú potrebu internetového obchodu (za účelom úspešného splnenia zmluvy) a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktoré sú nutné pre bezproblémové doručenie tovaru, server heureka, ktorému sa poskytuje email kupujúceho za účelom hodnotenia kvality služieb internetového obchodu a prípadne banka, ktorá sa podieľa na vybavení objednávky. Kupujúci s týmito výnimkami výslovne súhlasí odoslaním objednávky. Osobné údaje zákazníkov sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta sú uchovávané a nie sú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Kupujúci odoslaním objednávky poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov (meno, priezvisko, adresa) v databáze predávajúceho, a to aj po úspešnom splnení zmluvy za účelom prípadnej ponuky obchodu alebo služieb zo strany predávajúceho, a to až do doby, kedy kupujúci písomne vyjadrí nesúhlas s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

5. Záverečné ustanovenia


Účinnosť týchto obchodných podmienok nastáva dňom ich zverejnenia na internetovom obchode a sú v príslušnom znení záväzné pre všetky objednávky urobené týmto dňom, ako aj neskôr. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto obchodné podmienky. Nové znenie obchodných podmienok predávajúci uverejní na internetovom obchode, čím dôjde k zrušeniu platnosti predchádzajúcich obchodných podmienok.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výhradne podľa práva Českej republiky a budú riešené príslušnými súdmi Českej republiky.

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť aj mimosúdnou cestou. V takom prípade Kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporu, ktorým je napríklad Česká obchodná inšpekcia či spor riešiť on-line prostredníctvom na to určenej ODR platformy. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete tu. Kým bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu, potom Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr využiť kontakt na Predávajúceho na vyriešenie vzniknutej situácie.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. května 2024

+420 601 556 498K dispozici od 9:30 do 16:00
info@weburny.cz